накануне войны

битвы и операции

партизанское движение

оккупация

оружие

герои

итоги

цифры и факты

документы

Статьи

ВОВ в прозе

3D-модели бронетехники

Скачать баннер сайта 1941-1945 размером 88x31

 

 

  Один из лучших сайтов о Второй Мировой войне. http://www.weltkrieg.ru  

– І гэта вясельныя

Категория: Материалы 14 января 2014

иЛюдмила иванауна Рублёуская Ночы на Плябанских МлынахЛюдмила РублеускаяНочы на Плябанских МлынахМагчыма, я памыляюся, але мнезаусёды здавалася, што на дарозе, па якой возяць мёртвых, нават трава и дрэвы мяняюць колер. Густава Адольфа Бекер. Гэты хата пабудавау вар’ят у вар’яцким месцы.

– Не спадае паводкі… – Вось

Категория: Материалы 14 января 2014

Вясельныя сьвечки и пахавальныя. Пахавальныя, здаецца, Даротка у камоду паклала…

Дарота павярнулася, блиснула вялизными цёмными вачыма, у яких калисьци наведвальники вечароу Таварыства аматарау прыгожых мастацтвау бачыли люстраваньне вобразау Рафаэля ды Батычэли.

Ной кінуў газеты

Категория: Материалы 14 января 2014

Вось и гэты хата у чарговы раз зрабиуся незалежным востравам – а тыя, што сабралися тут, умели цаниць гадзинникавую волю…

Яны нават адпусьцили па сивернай вадзе адзины старыя човен – каб не было спакусы.

Гэта вільготны мох на сьценах

Категория: Материалы 14 января 2014

– папрасила Зося. Фалькларыст зирнуу сьветлыми вачыма праз трэснутыя акуляры.

– Чым страшнейшы гадзина – тым прыемней слухаць выдуманыя жахи…

Толькі ня сьмейцеся… У гэтай

Категория: Материалы 14 января 2014

А на тваих карцинах фарбы казками шэпчуцца. Ной кинуу хутки позирк на дзяучыну и, накольки можна было разгледзець у цьмяным сьвятле пахавальных сьвечак, пачырванеу.

– Ну, дабра.

Як цяпер бачу Езафа

Категория: Материалы 14 января 2014

Пакольки з-за тых фиранак даносилися розныя дзиуныя пахи, а гадзинам выбивалися каутуны сьмярдзючага дыму, можна было зразумець, што Езаф и у паляй будцы працягвау рабиць леки. Руки Езафа дробна трэсьлися, здавалася, ен прасейвау скрозь пальцы нябачны пясок гадзины.

Але – гэта я ужо цяпер разумею – яго не звальняли, бо меу асабливы дарунак складаць адмысловыя адвары…

Вядома, пагаворвалі, быццам

Категория: Материалы 14 января 2014

Каб нарадзиуся ен рыцарам – слауны аказауся б ваяр и кавалер. Але Езаф у дзяцинстве бегау у кароценькай кашули, босыя, па брудным бруку мястэчка, и бацька николи не укладау яму у руки дзяржальна мяча, адно тольки адпалираваную ды бляска ручку шауцоускага малатка.

Але чуткі хадзілі, што трох

Категория: Материалы 14 января 2014

Вядома, у аптэцы Шэйбы у Траецким.

и панна Югася была там госьцяй нярэдкай и жаданай, и разам з прыцираньнями, парфумами, памадами атрымливала цэлы куфэрак вяселых Езафавых жартау, дзивосных расповедау пра василискау ды красналюдкау и нават куртуазныя песеньки – и пекла звонкага сьмеху паненки, здавалася, узьвихурвалися у бутэлечках и колбах рознакаляровыя адвары.

Завішу давялося пажыць

Категория: Материалы 14 января 2014

и не было пэунасьци у ягоных вачах.

Над магіламі ахвяраў

Категория: Материалы 14 января 2014

Назаутра дзяучыну хавали на Залатой Горцы. Чамусьци у зачыненай труне.

Бацькоу на пахаваньни не было…Пошасьць вусе-тки прыйшла у горад, сабрала палю данину...

Ной скончыў свой расповед

Категория: Материалы 14 января 2014

Нихто ня ведае, дзе цяпер Езаф… Але, хутчэй за усё, ен намагаецца знайсьци зельле, якое дазволиць яму вярнуць увагу сьмерци, и сустрэцца з каханай…

Вось такую гисторыю паутарау з дня у дзень старыя Езаф з аптэки у Траецким, и тоук, тоук у ступе вохкия зёлки…

– Варта, каб прывід

Категория: Материалы 14 января 2014

– Ну-ну… Я табе згадаю гэта, Ной, кали наступны раз запросиш таньчыць.

Дарота трохі засмуцілася.– Ну, гэта

Категория: Материалы 14 января 2014

Каб не людская благая цикаунасьць, можа, не было б сеньня гэтай паводки…

– Ага, панна Дарота робиць закиды на нейкую таямничую гисторыю, – ажывиуся пан Беларэцки.

І што б вы думалі? Знайшліся

Категория: Материалы 14 января 2014

Але любая ахвяра, дадзеная з верай и любоую, ня будзе адвергнутая.

Нават бедныя блазан, яки, ня маючы што прынесьци у дарунак Прасьвятой Дзеве, пачау паказваць перад ёй пали грэшнае мастацтва и заслужыу пекла яе апладысьменты – драуляная скульптура зварухнулася. Так, людзи заусёды спадзяюцца на цуд. Спадзявалися и нашыя продки, кали ды гораду наближалася войски татарскага цемника Менгли-Гирэя.

Але пра якія млыны

Категория: Материалы 14 января 2014

Абодва млыны дружная малоли пакуту, адна вада круцила их колы, и нихто не дзялиу хлеб на лепшы и горшы пекла таго, на яких жорнах было змолатае збожжы…

Нездарма перад гэтым

Категория: Материалы 14 января 2014

Прычоска – на паугода, спаць на адмысловых падушках-зэдличках, часалки для галавы – ганяць “жыунасьць”, ня шкодзячы прычоску.

– Цікава, гэта даволі

Категория: Материалы 14 января 2014

и аднойчы, у гадзина першых веснавых дажджоу, кали Данила вярнууся пад раницу на млын, яго чакала жахливае видовишча: жонка нерухома ляжала пасярод пакоя, уся у крыви, рука сьцискала вострае шыла… А вочы выкалатыя.

Бо займеў тое, што даражэй

Категория: Материалы 14 января 2014

А што, паляки, якия за адно беларускае словы садзили, або немцы, были лепшыя за тых камунистау? А можа, твае эсэры, з якими быу зьвязауся?

– Так, тут мог знаходзіцца

Категория: Материалы 14 января 2014

– Але патануць табе не давядзецца: Даротка у нас выдумшчыца. – Так, шкада, што гэта тольки казка…

– расчаравана прагаварыла Зося. Дарота кинула хутки позирк на Улада, моучки павярнулася и сышла у иншы пакой.

– Падумаеш, а што я такога

Категория: Материалы 14 января 2014

Ныючы нибы падкинула спружына.

– Я дастану гэты камень!

І ніхто не насьмельваўся

Категория: Материалы 14 января 2014

Але ж месца, дзе яна растала, у гадзине и прасторы не зьмяняецца… и захоувае памяць пра былыя падзеи.

Пан Валадковіч нейкі

Категория: Материалы 14 января 2014

Пакольки магистрат личыу, што тут вусе у парадку, нихто й ня думау соваць нос за суседски плыт… Тым больш хата карыстауся ня вельми добрай славай.

Дый што зробіш, калі

Категория: Материалы 14 января 2014

Але за высоким, абабитым жалезными палосами, плытам не было ани гуку, ани руху.

Хата стаиуся, нибыта у им валадарыу запал.

Ніякай жанчыны ў сутарэньнях, дзе адбыўся

Категория: Материалы 14 января 2014

Ничога, кали назирае – значыць, неабыякавая… Няхай пэуницца, што ничога на сьвеце не баицца Валадкович.

Ні двубою за чароўную

Категория: Материалы 14 января 2014

и ягоны прывид сумна паглядау з вокнау ратушы цягам стагоддзяу...

Касьцюмы іспанскіх

Категория: Материалы 14 января 2014

Тады у нашым гарадским тэатры играла антрэпрыза пана Г. Ня самая горшая, як я пасьля упэуниуся, але й ничым ня лепшая за иншыя местачковыя трупы. Герой-палюбоуник з увесьчасна напудраным тварам и завитыми, як у Антыноя, кудзерками (ен паласкау горлы мятнай микстурай – дзеля прыемнага пахвине и мяккасьци голасу); гераиня, падобная ды высушанага аеру, у яким жыве крыкливая птушка бугай; субрэтки з вуснами сардэчкам и брудзь пра шчодрага и непатрабавальнага купца першай гильдыи; комик з фиялетавым насам; сивагаловы “высакародны бацька” з надзвычайным уменьнем лаяцца з дапамогай медыцынских тэрминау, кшталту “Ах ты клисьцир няшчасны, трахеатамию тваю перытанит”…

Гэта быу сьвет адзинкавыя и цудоуны, грубиянския, прынижаны – и высоки. Сьвет блазнау и фиглярау, далучаны ды вышэйшых исьцинау.

Вядома, я марыў

Категория: Материалы 14 января 2014

и мне паступова пачали даручаць роли са словами.

Памяшканьне будзе

Категория: Материалы 14 января 2014

Але – уночы. Памяшканьне будзе дзеля гэтага выкупленае у дырэкцыи.

Публики чакаецца няшмат, але самая што ни на есьць выкшталцоная и дасьведчаная.

Італьянка нешта спытала

Категория: Материалы 14 января 2014

Але мяне высадзили на прыступках тэатру, и зараз жа падхапиу пад локаць вусаты знаемец.

Сім чалавек сядзелі

Категория: Материалы 14 января 2014

Яе сапрауды было няшмат. Сим чалавек сядзели у першым радзе партэру.

Так, видовишча ледзь мяне не зьбянтэжыла. Вялизная чорная прорва залы, незвычайная цишыня, водблиски агню на тварах гледачоу...

Можа, запросяць на першыя

Категория: Материалы 14 января 2014

– Вы – грандыезо!

І гара таму, хто не адгукнецца

Категория: Материалы 14 января 2014

Аднойчы, кали я прыйшоу у тэатр, рудзенькая субрэтка, мадэмуазэль Нини, альба простая Нинка, папярэдзила: “Рэжысер изноу у скарзе… Пастарайся не трапляцца яму на вочы з вяселай физияномияй”.

Сапрауды, на лацкане пинжака пана Рэузара у чарговы раз красавауся чорны бант.

Ня кажучы ўжо пра ўменьне

Категория: Материалы 14 января 2014

Нешта накшталт каталепсии. Ен нечакана упадау у паралюш, рабиуся, як лялька…

и ниякия дактары не магли вывесьци яго з гэтага постаци. Але аднойчы знайшли рэцэпт: аказваецца, М* магло прывесьци ды прытомнасьци сузираньне сьпектаклю “Гамлет”…

– Зося… Хіба між намі

Категория: Материалы 14 января 2014

– Я пасьля тры разы бегала на той жа сьпектакль, каб цябе убачыць. Але были ужо иншыя выканауцы.

Зося чмыхнула, як раззлаванае кацяне.

Колькі мы марылі

Категория: Материалы 14 января 2014

Вы тут, як сьлепаки, спалохалися першага халоднага вятрыска.

– Слухай, а што ў вашым

Категория: Материалы 14 января 2014

Вусе сябры и знаемыя разьбеглися…

Тых нешматликих, хто наважвауся наведаць прафесара, затрымливали, абшуквали…

– Толькі аднойчы я чуў больш

Категория: Материалы 14 января 2014

Пильны погляд выяуляу, што чучала вельми старое, месцами луска асыпалася… – Бедненьки…

Я прыду па замова

Категория: Материалы 14 января 2014

Вось и мерки усе ужо зьнятыя – на аркушыку записаныя… Маци трауня разгубилася – дагэтуль ёй не даводзилася шыць вясельныя сукенки.

Вернуться назад << 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ... 13 >> Следующая страница

 

  Советские плакаты и листовки  

 

  Немецкие плакаты и листовки  

 

  Архив кинохроники  
 

 

 

 

 

| | ||/ © 2003 - 2014 © 2003 - 2014 /\/